Werkwijze

Wij hechten aan een goede samenwerking met de verwijzende tandarts. In de regel verzorgen wij na het opstellen van een behandelplan alleen de implantologisch-chirurgische behandeling. Na het controleren van de osseo-integratie, wordt elke patiënt terugverwezen naar de verwijzer voor de prothetische fase en de nazorg.

Op indicatie kan eventueel de gehele behandeling, inclusief een eventuele initiële voorbehandeling en de prothetische fase, in onze kliniek worden uitgevoerd. Dit zal altijd op verzoek van- en in goed overleg met de verwijzer plaatsvinden. In geval van omvangrijke tandheelkundige behandelingen of bij relatief hoge complexiteit van de prothetiek (SAC-score: advanced of complex) zal tijdens de maandelijkse patiënt bespreking onderling worden afgestemd wie welk deel van de behandeling zal verzorgen.

Verwijsbrief

Voor het opstellen van een goed behandelplan, dat optimaal aansluit op de mogelijkheden van de patiënt en het voorstel van de verwijzer is goede voorinformatie (in de verwijsbrief) zeer behulpzaam. Graag ontvangen wij informatie over de vraagstelling, uw eventuele behandelvoorstel, relevante voorgeschiedenis (parodontitis), relevante patiënt factoren (motivatie), uw eventuele voorkeur voor een implantaatsysteem en over de vraag wie de eventuele planning en de prothetiek gaat verzorgen.

Intake

In principe worden alle doorverwezen patiënten eerst door een van onze tandartsen gezien, voordat ze door de kaakchirurg-implantoloog worden behandeld.

Behandelplan

Op basis van de bevindingen van de intake en eventueel aanvullende onderzoeken (parodontiumstatus, modelanalyse) wordt een behandelplan aan de patiënt voorgesteld. Bij meervoudige diastemen of complicerende factoren (afwijkende beetrelaties) wordt altijd gewerkt op basis van een set-up en boorsjabloon (backward planning). Het heeft onze voorkeur om zelf een set-up en boorsjabloon te vervaardigen. Op deze wijze hebben wij goede controle op de kwaliteit van de planning.

Bot-augmentatie

Na genezing van de extractie alveole wordt beoordeeld of er voldoende botvolume aanwezig is voor het plaatsen van implantaten. Om dit te beoordelen wordt frequent gebruik gemaakt van ConeBeamCT opnames. Op basis van deze (3D) röntgen informatie zal bij atrofie van de kaak een keuze worden gemaakt tussen augmentatie met autoloog bot, augmentatie met alleen bot-substituut (Bio-Oss, BoneCeramic) of toepassing van speciale technieken (guided bone regeneration, All-On-4, etc.) of specifieke implantaten (shorty’s, smalle zirconium implantaten, NobelActive).

Implanteren

De ingreep wordt doorgaans onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. De behandelduur is afhankelijk van het aantal implantaten (gemiddeld tussen de 15 en 45 minuten). Alle aangebrachte implantaten en botsubstituten worden digitaal gearchiveerd (met behulp van barcode, scanner en softwareprogramma), zodat alle informatie achteraf altijd beschikbaar is. Een eventueel gebruikte boormal en het studiemodel worden na de behandeling aan de patiënt meegegeven ten behoeve van eventueel gebruik in de prothetische fase.

Prothetische fase

Wij hanteren een osseo-integratie periode van 6 tot 8 weken in de onderkaak en 12 weken in de bovenkaak. Na afloop van deze periode wordt door ons de osseo-integratie met een röntgenfoto gecontroleerd. De controle foto wordt digitaal (via e-mail) naar de verwijzende tandarts toegezonden. Daarnaast wordt schriftelijk een bevestiging gestuurd over de staat van osseo-integratie. Na de osseo-integratie controle wordt de patiënt terugverwezen naar de eigen tandarts voor de prothetiek.

Nazorgfase

Na afronding van de prothetische fase moeten implantaten tijdens reguliere controles altijd worden beoordeeld. Hiervoor is een NVOI protocol beschikbaar (klik op link). Wanneer u een probleem vermoedt, kunt u de patiënt naar ons terugverwijzen. Indien u dit op prijs stelt (bijvoorbeeld bij uitgebreide constructies) kunt u de patiënt natuurlijk ook naar ons verwijzen voor routine implantaat controle.

CBI staat garant voor een uitermate patiënt vriendelijke behandeling Maak een afspraak

Maak een afspraak