Werkwijze

Wij hechten aan een goede samenwerking met de verwijzende tandarts. In de regel verzorgen wij na het opstellen van een behandelplan alleen de implantologisch-chirurgische behandeling. Na het controleren van de osseo-integratie, wordt elke patiënt terugverwezen naar de verwijzer voor de prothetische fase en de nazorg.

Op indicatie kan eventueel de gehele behandeling, inclusief een eventuele initiële voorbehandeling en de prothetische fase, in onze kliniek worden uitgevoerd. Dit zal altijd op verzoek van- en in goed overleg met de verwijzer plaatsvinden. In geval van omvangrijke tandheelkundige behandelingen of bij relatief hoge complexiteit van de prothetiek (SAC-score: advanced of complex) zal tijdens de maandelijkse patiënt bespreking onderling worden afgestemd wie welk deel van de behandeling zal verzorgen.

Verwijsbrief

Voor het opstellen van een goed behandelplan, dat optimaal aansluit op de mogelijkheden van de patiënt en het voorstel van de verwijzer is goede voorinformatie (in de verwijsbrief) zeer behulpzaam. Graag ontvangen wij informatie over de vraagstelling, uw eventuele behandelvoorstel, relevante voorgeschiedenis (parodontitis), relevante patiënt factoren (motivatie), uw eventuele voorkeur voor een implantaatsysteem en over de vraag wie de eventuele planning en de prothetiek gaat verzorgen.

Intake

In principe worden alle doorverwezen patiënten eerst tijdens een consult gezien, voordat ze implantologisch worden behandeld. Zo kan zorgvuldige inventarisatie van eventuele risicofactoren plaatsvinden, kan de behandeling worden toeglicht en alternatieven worden besproken en kan medicatie worden voorgeschreven en stollingsmedicatie indien nodig worden aangepast. Alle patiënten ontvangen vooraf een kostenbegroting.

Behandelplan, 3D voorbereiding

Op basis van de bevindingen van de intake en eventueel aanvullende onderzoeken (parodontiumstatus, intraorale scans of modelanalyse) wordt een behandelplan aan de patiënt voorgesteld. Bij meervoudige diastemen of complicerende factoren (afwijkende beetrelaties) wordt altijd gewerkt op basis van een (digitale) set-up en boorsjabloon of beeldnavigatie (backward planning). Het heeft onze voorkeur om zelf de set-up en de digitale planning uit te voeren en dit met navigatie (surgical template of beeldnavigatie) over te brengen naar de patiënt tijdens de operatie. Op deze wijze hebben wij maximale controle op de kwaliteit van de planning en kan optimaal gebruik worden gemaakt van beschikbaar botvolume en optimale afstemming worden bereikt met de prothetische vereisten.

Bot-augmentatie, timing

In sommige gevallen heeft het de voorkeur om na de extractie van een element direct een implantaat te plaatsen. Indien het element vooraf verwijderd is of zal worden verwijderd, wordt na genezing van de extractie alveole beoordeeld of er voldoende botvolume aanwezig is voor het plaatsen van implantaten. Om dit te beoordelen wordt frequent gebruik gemaakt van ConeBeamCT opnames. Op basis van deze (3D) röntgen informatie zal bij atrofie van de kaak een keuze worden gemaakt tussen augmentatie met autoloog bot, augmentatie met alleen bot-substituut (CREOS xenogain) of toepassing van speciale technieken (guided bone regeneration, All-On-4, etc.) of specifieke implantaten (korte of smalle implantaten, zirconia implantaten, etc.).

Implanteren

De ingreep wordt standaard onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. De behandelduur is afhankelijk van het aantal implantaten (gemiddeld 20 tot 30 minuten). Alle aangebrachte implantaten en botsubstituten worden digitaal gearchiveerd (met behulp van QR-code, scanner en online registratie in DentalRules), zodat alle informatie achteraf altijd beschikbaar en traceerbaar is. Een eventueel gebruikte boormal of een studiemodel wordt na de behandeling aan de patiënt meegegeven ten behoeve van eventueel gebruik in de prothetische fase.

Prothetische fase

Wij hanteren een osseo-integratie periode van 6 tot 8 weken in de onderkaak en 12 weken in de bovenkaak. Na afloop van deze periode wordt door ons de osseo-integratie met een röntgenfoto en een implantaatstabiliteit test (IST, met de AnyCheck) gecontroleerd. De controle foto wordt digitaal (via zorgmail) naar de verwijzende tandarts toegezonden. Daarnaast wordt schriftelijk een bevestiging gestuurd over de staat van osseo-integratie. Na de osseo-integratie controle wordt de patiënt standaard terugverwezen naar de eigen tandarts voor de prothetiek, tenzij vooraf andere afspraken hierover zijn gemaakt.

Nazorgfase

Na afronding van de prothetische fase, zien wij iedere patiënt eenmalig terug voor een finale controle, waarbij een 0-meting wordt verricht (lichtfoto, pocketmeting) en mondhygiëne advies en instructie wordt gegeven. Zo ontraden wij standaard het gebruik van flosdraad bij implantaatkronen, door het risico op het onnodig verbreken van de kwetsbare hechting van gingiva aan het titanium of zirconium van de abutment tijdens het flossen. Andere interdentale reinigingstechnieken worden geinstrueerd, afhankelijk van de situatie.

Na deze laatste controle, verwijzen we patiënten altijd terug naar de verwijzer voor verdere nazorg van de implantaten tijdens de reguliere controles. Hiervoor is een NVOI protocol beschikbaar (klik op link). Wanneer u een probleem vermoedt, bijvoorbeeld wanneer u bloedende en verdiepte pockets constateert of cervicaal botverlies op de tandfilm waarneemt, verzoeken wij u de patiënt (liefst vroegtijdig) naar ons terug te verwijzen. Indien u dit op prijs stelt (bijvoorbeeld bij heel uitgebreide constructies) kunt u de patiënt natuurlijk ook naar ons verwijzen voor routine implantaat controle.

CBI staat garant voor een uitermate patiënt vriendelijke behandeling Maak een afspraak

Maak een afspraak